Programi

CVETIĆI

Program nege i vaspitno obrazovnog rada sa decom od 12– 24 meseca.

Osnovni zadatak vaspitnog rada sa decom u ranom uzrastu jeste očuvanje, podržavanje i podsticanje spontanog razvoja deteta u odnosu na okolinu, prihvatanje spontanih izraza u ponašanju deteta i poštovanje njegove individualne osobenosti u otkrivanju i menjanju sveta oko sebe.

Vaspitanjem se bude i razvijaju psihofizički potencijali deteta, zadovoljavaju se njegove potrebe i stvaraju uslovi za unapređivanje svih aspekata razvoja.

Od procesa vaspitanja na ovom uzrastu neodvojiva je nega koja podrazumeva održavanje higijene dece i zadovoljavanje potrebe za snom, ishranom i igrom.

Nega podrazumeva i preventivnu zdravstvenu zaštitu kojom se čuva zdravlje dece i sprečava javljanje bolesti.

Cvetići

Posebnu pažnju pridajemo stvaranju povoljne sredine za učenje i rani razvoj koja će detetu omogućiti sticanje iskustava neophodnih za podsticanje različitih aspekata razvoja.

Boravkom u sredini koja neguje i razvija bogate i raznovrsne odnose, koja poziva na istraživanje i otkrivanje, deca dobijaju podsticaj za razvoj i učenje u svim oblastima. Kroz bogate i različite oblike interakcije dete dobija podsticaj za razvoj svih svojih potencijala.

Takođe, stvaramo povoljnu sredinu koja će detetu pružiti uslove za senzomotorni, saznajni, socijalno-emocionalni razvoj i razvoj govora i komunikacije.

LEPTIRIĆI

Program nege i vaspitno obrazovnog rada sa decom od 2 do 3 godine.

Oslanjajući se na osnovne aspekte razvoja (senzomotorni, saznajni, socioemocionalni razvoj i razvoj govora i komunikacionih sposobnosti) napravili smo radionice koje za cilj imaju podsticaj osnovnih aspekata razvoja podjednako.

Ovakav program rada omogućava da se kroz igru prepozna potencijal svakog deteta, a raspored dece u malim grupama omogućava da te potencijale razvijamo. Radionice koje su uključene u naš redovni program i osnovni paket usluga realizuju se na nedeljnom nivou. Svaka radionica se realizuje jednom do tri puta nedeljno i raspoređene su po danima u jednoj radnoj nedelji.

RAZMRDAVANJE

Deca obožavaju da budu u pokretu, skaču, trče, penju se, plešu….U okviru ovih radionica deca imaju usmerene i slobodne aktivnosti koje podstiču pravilan razvoj motoričkih sposobnosti, koje se odvijaju u dvorištu ili u prostorijama vrtića adekvatnim za te aktivnosti. S obzirom na blagotvorno delovanje kretanja na rast i razvoj deteta, ova radionica se realizuje svakodnevno u vrtiću. Dva puta nedeljno deca imaju sportić koji realizuje profesor fizičkog vaspitanja.

PRIČALICA

Naš kutak za lepe reči u okviru kog imamo cilj da proširimo dečji vokabular, da podstaknemo imaginaciju kod dece, vežba se pravilan izgovor, moć zapažanja, prepričavanja sadržaja i razvoj lepih manira, kroz pažljiv odabir bajki, basni, poezije i proze za decu. Dobre priče poučavaju i pripremaju decu da uoče, razlikuju i vrednuju osećanja, misli i postupke kod sebe i drugih. Poseta biblioteka i upoznavanje sa različitim knjigama formira se osnova za razvoj buduće navike i ljubavi prema čitanju. U okviru ove radionice deca imaju priliku da gledaju dečje pozorišne predstave i da sama učestvuju u njima. Pored vaspitača, ove aktivnosti realizuje i osmišljava za mališane stručni saradnik logoped.

MOZGALICA

Kroz brojevni niz, brojevne slike, štapiće u raznim bojama, modele geometrijskih oblika, karte za brojanje, kroz primenu tabli za umetanje geometrijskih figura, vremenskih odrednica itd, podstičemo i razvijamo logičko razmišljanje usvajanjem pojmova težina, visina, zapremina, brojeva, oblika i vremenskih odnosa.

SVET KREATIVNOG STVARALAŠTVA

Razvijamo interesovanje za kreativno izražavanje na razne načine (tempere, glina, plastelin, testo, kolaž papir, karton…) na raznim podlogama i uz pomoć raznih tehnika. Podstičemo decu da kreativno izraze osećanja, misli i zapažanja o svetu, u cilju razvijanja fine (sitne) motorike, percepcije, pažnje, estetike, mašte, tolerancije i jačanja timskog rada u izradi grupnih radova.

ČAROBNI AKORDI ZA SREĆU

Razvijamo interesovanje za kreativno izražavanje na razne načine (tempere, glina, plastelin, testo, kolaž papir, karton…) na raznim podlogama i uz pomoć raznih tehnika. Podstičemo decu da kreativno izraze osećanja, misli i zapažanja o svetu, u cilju razvijanja fine (sitne) motorike, percepcije, pažnje, estetike, mašte, tolerancije i jačanja timskog rada u izradi grupnih radova.

„Muzika izražava ono što se ne može reći, a o čemu je nemoguće ćutati“

AL’ JE LEP OVAJ SVET

Kroz ovaj vid programa razvijamo kod dece saznajni, odnosno kognitivni razvoj. Realizacijom aktivnosti prilagođenih dečjem uzrastu proširujemo znanja o različitim pojavama iz okoline, ispitujemo pojave i procese kroz eksperimente, učimo o svakodnevnim stvarima neophodnim za pravilan razvoj. Usvajamo znanja i razvijamo ljubav prema svetu oko nas, kako prema biljnom i životinjskom svetu, tako i prema istorijskim i geografskim pojavama.

NEMAJU SVE UČIONICE ZIDOVE

Ova radionica se realizuje na svežem vazduhu u dvorištu. Naši jaslenci izlaze u dvorište svakodnevno kao i ostali drugari iz vrtića. Tokom boravka u dvorištu naglasak stavljamo na razvoj motoričkih sposobnosti kod dece kroz penjanje, skakanje, provlačenje, trčanje i ostale motoričke aktivnosti.

ZVEZDICE

Program nege i vaspitno obrazovnog rada sa decom od 3 godine do uključivanja u pripremni predškolski program

Oslanjajući se na osnovne aspekte razvoja (senzomotorni, saznajni, socioemocionalni razvoj i razvoj govora i komunikacionih sposobnosti) napravili smo radionice koje za cilj imaju podsticaj osnovnih aspekata razvoja podjednako.

Ovakav program rada omogućava da se kroz igru prepozna potencijal svakog deteta, a raspored dece u malim grupama omogućava da te potencijale razvijamo. Radionice koje su uključene u naš redovni program i osnovni paket usluga realizuju se na nedeljnom nivou.

Svaka radionica se realizuje jednom do tri puta nedeljno i raspoređene su po danima u jednoj radnoj nedelji.

Zvezdice
RAZMRDAVANJE

Deca obožavaju da budu u pokretu, skaču, trče, penju se, plešu….U okviru ovih radionica deca imaju usmerene i slobodne aktivnosti koje podstiču pravilan razvoj motoričkih sposobnosti, koje se odvijaju u dvorištu ili u prostorijama vrtića adekvatnim za te aktivnosti. S obzirom na blagotvorno delovanje kretanja na rast i razvoj deteta, ova radionica se realizuje svakodnevno u vrtiću. Dva puta nedeljno deca imaju sportić koji realizuje profesor fizičkog vaspitanja.

DRUGI I JA

Usmerene aktivnosti koje imaju za cilj pravilan psihološki razvoj dece, pa ih za mališane naše Ustanove priprema i realizuje dečji psiholog. Ovim aktivnostima osposobljavamo dete da razume i ispolji svoja osećanja, da iznese stav o tome šta mu prija, a šta ne prija, da nauči da rešava problem situacije prilagođene uzrastu, da razvija toleranciju i empatiju prema sebi i drugima, što su temelji za razvoj zdrave ličnosti.

PRIČALICA

Naš kutak za lepe reči u okviru kog imamo cilj da proširimo dečji vokabular, da podstaknemo imaginaciju kod dece, vežba se pravilan izgovor, moć zapažanja, prepričavanja sadržaja i razvoj lepih manira, kroz pažljiv odabir bajki, basni, poezije i proze za decu. Dobre priče poučavaju i pripremaju decu da uoče, razlikuju i vrednuju osećanja, misli i postupke kod sebe i drugih. Poseta biblioteka i upoznavanje sa različitim knjigama formira se osnova za razvoj buduće navike i ljubavi prema čitanju. U okviru ove radionice deca imaju priliku da gledaju dečje pozorišne predstave i da sama učestvuju u njima. Pored vaspitača, ove aktivnosti realizuje i osmišljava za mališane stručni saradnik logoped.

MOZGALICA

Kroz brojevni niz, brojevne slike, štapiće u raznim bojama, modele geometrijskih oblika, karte za brojanje, kroz primenu tabli za umetanje geometrijskih figura, vremenskih odrednica itd, podstičemo i razvijamo logičko razmišljanje usvajanjem pojmova težina, visina, zapremina, brojeva, oblika i vremenskih odnosa.

SVET KREATIVNOG STVARALAŠTVA

Razvijamo interesovanje za kreativno izražavanje na razne načine (tempere, glina, plastelin, testo, kolaž papir, karton…) na raznim podlogama i uz pomoć raznih tehnika. Podstičemo decu da kreativno izraze osećanja, misli i zapažanja o svetu, u cilju razvijanja fine (sitne) motorike, percepcije, pažnje, estetike, mašte, tolerancije i jačanja timskog rada u izradi grupnih radova.

ČAROBNI AKORDI ZA SREĆU

Radionica se bavi muzičkom edukacijom dece na neposredan način, kroz pesmu, pokret, igru i ples. Upoznavanje sa zvukovima različitih instrumenata. Cilj je razvijanje ritma i tempa, muzičkog ukusa i glasovnih potencijala.
„Muzika izražava ono što se ne može reći, a o čemu je nemoguće ćutati“

ENGLESKI JEZIK

Funkcija programa stranih jezika je da deci pruži mogućnost za socijalizaciju, razvoj sklonosti i interesovanja za strane jezike i negovanje jezika i kulture drugih naroda u skladu sa psihofizičkim mogućnostima dece. Metode i sredstva koje će se koristiti u realizaciji programa za engleski jezik prilagođene su dečijim mogućnostima, zanimljive su, podstiču učenje na prirodan i intuitivan način. Deca engleski jezik usvajaju kroz igru, pesmu, recitaciju i glumu i spontano postaju poznavaoci stranih jezika.

AL’ JE LEP OVAJ SVET

Kroz ovaj vid programa razvijamo kod dece saznajni, odnosno kognitivni razvoj. Realizacijom aktivnosti prilagođenih dečjem uzrastu proširujemo znanja o različitim pojavama iz okoline, ispitujemo pojave i procese kroz eksperimente, učimo o svakodnevnim stvarima neophodnim za pravilan razvoj. Usvajamo znanja i razvijamo ljubav prema svetu oko nas, kako prema biljnom i životinjskom svetu, tako i prema istorijskim i geografskim pojavama.

U VRTU RAZLIČITOSTI

Sadržaj radionica se odnosi na upoznavanje drugih naroda i kultura, njihovih navika i načina života. Cilj je razvijanje tolerancije prema različitostima, širenje dečjih vidika, negovanje prijateljskih odnosa prema drugim narodima.

NEMAJU SVE UČIONICE ZIDOVE

Ova radionica se realizuje na svežem vazduhu u dvorištu, prirodi ili u gradu. Pored izlaska u dvorište, mališani su u prilici da obilaze okolinu vrtića, parkove i objekte u blizini. U okviru ovog programa organizujemo posete muzejima, zološkom vrtu i drugim objektima značajnim za dečji razvoj. Realizacijom ove radionice razvijamo ekološku svest kod dece, kroz podsticaj za očuvanje životne okoline, učenje o prirodnoj okolini, održavanju vrta u dvorištu i posmatranju procesa rasta biljaka.

PREDŠKOLCI

Pripremni predškolski program

Pripremni predškolski program, koji je deo obaveznog devetogodišnjeg obrazovanja i vaspitanja, ostvaruje se sa decom u godini pred polazak u školu. Jedna od osnovnih funkcija programa je da olakša deci prelaz iz jedne institucije u drugu i da ubrza proces adaptacije novim uslovima života i rada.

Cilj pripremnog predškolskog programa ne podrazumeva sticanje znanja neophodnih za savladavanje pojedinih nastavnih predmeta, već opšti razvoj intelektualnih sposobnosti i saznajnih interesovanja. Veoma je važno da se kod deteta, do polaska u školu, razvije sposobnost da posmatra, analizira, poredi i uopštava ono što opaža u svom okruženju, kao i da iz toga izvlači zaključke. Razvoj kritičkog rezonovanja, smatramo polazištem uspešnog učenja ka kasnijim uzrastima.

Priprema dece za polazak u školu je proces koji se odvija tokom čitavog predškolskog perioda kroz podsticanje dečjeg opšteg razvoja i sticanje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu u kojem žive.

Važni aspekti pripremnog predškolskog programa su:

  • podsticanje osamostaljivanja;
  • podrška fizičkom razvoju;
  • jačanje socio-emocionalne kompentencije;
  • podrška saznajnom razvoju;
  • podsticanje kreativnosti.

Pripremni predškolski program u predškolskoj ustanovi „Šumice“ se realizuje u okviru modela A. U skladu sa tim, u razvijanju PPP polazi se od toga da je svako dete jedinstveno, da ima svoj tempo razvoja, svoj temperament, svoje potrebe. Svako dete uči kada ima mogućnost „da deluje, misli i izražava se u skladu sa svojim trenutnim moćima, kada je prihvaćeno i uvaženo“ (Opšte osnove predškolskog programa). Uvek se polazi od toga da svako dete uči posmatranjem, istraživanjem, eksperimentisanjem, rešavanjem problema, razmenom sa decom i odraslima.