Programi

Programi

U skladu sa Opštim osnovama predškolskog programa u predškolskoj ustanovi „Šumice“ realizuju se redovni programi koji su podeljeni na tri međusobno povezane celine:

  • Program nege i vaspitanja dece uzrasta od 1 do 3 godine;
  • Program vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta od 3 godine do uključivanja u program pripreme za školu;
  • Pripremni predškolski program.

Rad sa decom do 3 godine realizuju medicinske sestre vaspitači, dok rad sa decom od 3 godine do polaska u školu ostvaruju vaspitači. Redovnim programima se obezbeđuju pravilan psiho-fizički razvoj, socijalna sigurnost, vaspitanje i obrazovanje i preventivna zdravstvena zaštita dece.

Važno je istaći da su dati programi samo smernice i orijentacija medicinskim sestrama vaspitačima i vaspitačima za razvijanje autentičnih programa u radu sa decom i predstavljaju polazište za kreativan pristup svakom pojedinačnom detetu. Detaljan program nije definisan i razrađen unapred jer on predstavlja rezultat interakcije između deteta i osoblja zaduženog za direktan rad sa decom, deteta i druge dece, kao i kontakta deteta sa sredstvima i materijalima. Prilikom izrade konkretnog programa, koji se svaki mesec kreira za naredni mesec, stručni tim naše ustanove će prevashodno polaziti od dečijih interesovanja i potreba.